Stadgar

§ 1 Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller frågor som kan bedömas ha en allmängiltig karaktär för dem som bor inom området. Dessa frågor kan vara av officiell art och ha ett allmänt trivselvärde.

§ 2 Föreningens medlemsområde är Bärby Hage och varje fastighetsägare inom detta område äger rätt att bli medlem.

§ 3 Årsavgiftens storlek beslutas vid varje årsmöte.

§ 4 Styrelsen består av ordförande, 4 ledamöter och 2 suppleanter som väljs på föreningens årsmöte. Ordförande väljs på 1 år, ledamöter på 2 år, dock att halva antalet står i tur att avgå vartannat år, suppleanter på 1 år.

§ 5 Styrelsens konstituering sker vid första sammanträdet efter årsmötet.

§ 6 Styrelsen är beslutsmässig om minst 3 ledamöter är närvarande.

§ 7 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 8 Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 9 Föreningens årsmöte äger rum senast under mars månad och kallelse till årsmötet ska ske senast 2 veckor innan.

§ 10 Vid föreningens årsmöte väljs 2 revisorer och 1 suppleant för 1 år.

§ 11 Valberedningen väljs varje år på årsmötet och består av minst 2 personer.

§ 12 Motioner ska avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över inlämnade motioner.

§ 13 Ändring av stadgarna ska beslutas av 2 på varandra följande årsmöten och förslag om ändring ska vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet.

§ 14 Beslut om föreningens upplösning ska fattas av 2 på varandra följande årsmöten, varav det ena ska var ordinarie och minst 75% av de närvarande röstar för det.

§ 15 Vid årsmötet ska följande behandlas:
- Val av mötesordförande, sekreterare och 2 justeringsmän tillika rösträknare 
- Frågan om årsmötets behöriga utlysande
- Fastställande av dagordning
- Styrelsens verksamhetsberättelse
- Revisorernas berättelse
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- Fastställande av årsavgift -
- Fastställande av styrelsearvoden
- Val av styrelse a. val av ordförande b. val av ledamöter och suppleanter
- Val av revisorer och revisorssuppleant-
- Val av valberedning
- Motioner
- Övriga frågor